رایانش

صنعت و اینترنت اشیا

دستگاه های صنعتی از قبیل سنسورهای دما نور ارتعاش بصورت هوشمند عوامل محیطی را اندازه گیری نموده و  با  کلود و سامانه های کنترلی به صورت آنلاین در ارتباط می باشند اینترنت اشیا در صنعت کشاورزی اینترنت اشیا در صنعت حمل و نقل اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز