رایانش

Crypto Mining Malware

این نرم افزار یکی از بزرگترین حملات سا یبری که در سال ۲۰۱۷ به سرعت منتشر شد و میلیون ها  رایانه را در سراسر جهان آلوده کرد هنوز صدر نشین خطرهای سایبری جهان می باشد در حال حاضر گسترده ترین حملات سایبری و سرقتهایی که توسط نرم افزاهای استخراج ارزهای دیجیتال رخ می   می هد […]